برای پناهجویان و پناهندگان

 

برای مطالعه برخی از انتشارات نهاد که به فارسی ترجمه شده اند، لطفا به صفحه press & publication مراجعه کنید

 

 

فرم های خدمات نهاد همبستگی با پناهندگان ایرانی

آمار مربوط به پناهندگان و پناهجویان ایرانی در دنیا

اطلاعات درباره قوانین و درخواست پناهندکی در کشورها

 

برای پناهجویان در ترکیه

 

برای پناهجویان در پاکستان و دیگر کشورهایی که UNHCR تصمیم گیرنده است

 

برای پناهجویان در کشورهایی که دولت تصمیم گیرنده درخواست پناهندگی است

 

 

گزارش مفصل (فارسی-سپتامبر ۲۰۱٤)

 

گزارش مفصل (انگلیسی-سپتامبر ۲۰۱٤)

 

خلاصه سال ۲۰۱٣ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۱۲ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۱۱ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۱۰ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰٩ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰٨ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰٧ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰٦ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰٥ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰٤ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰٣ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰۲ (پی دی اف)

 

خلاصه سال ۲۰۰۱ (پی دی اف)

 

 

امریکا

 

انگلستان

صفحه فارسی شورای پناهندگان (UK Refugee Council)

 

 

ترکیه

 

اطلاعات اولیه برای پناهجویان در ترکیه، وزارت کشور، بدون تاریخ ( پی دی اف )

 

اطلاعات برای پناهجویان ایرانی در ترکیه، کمیساریای عالی شازمان ملل متحد، مه ۲۰۰۸ (پی دی اف )

 

کار کردن در ترکیه، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد، آوریل ۲۰۰۸ (پی دی اف )

 

فرم درخواست معافیت از هزینه اقامت (فارسی ) (ترکی )

 

خدمات در شهرهای مختلف ترکیه، صفحه فارسی سایت کمیساریای عالی سازمان ملل

 

نهاد همبستگى با پناهندگان ايرانى ( Iranian Refugees’ Alliance, Inc.) سازمانى غيرانتفاعی است كه تحت مادۀ ٣(c)٥٠١ ادارۀ ماليات ایلات متحد آمریکا به ثبت رسيده است. اين نهاد برای حفظ و ا ِشاعۀ حقوق انسانى و مدنى پناهجويان و پناهندگان ايرانى در سطح داخل آمریکا و بين المللى بدون هيچگونه تبعيض بنيان گذاشته شده، به هيچ سازمان سياسى و مذهبى وابستگى نداشته، و هيچگونه كمك مالى از دولت ها نمی پذيرد. بودجۀ فعالیت های آن به توسط افراد و موسسات دلسوز و متعهد تأمين می شود.

ایرانی پناهندگان با همبستگی

Iranian Refugees' Alliance Inc
Cooper Station P.O. Box 316 NewYork, NY 10276-0316 USA
phone: 212 260 7460   fax: 267 295 7391  email:irainc@irainc.org
URL: http://www.irainc.org